TSA,,,,PROJECTS,,,,MEDIA,,,,CONTACT

 

 

 

Office      Team      Jobs      Tal Senior      עברית
תמ"א  38

 

מאת : טל סניור

תמ"א 38/1 היא עסקת מכר של זכויות במקרקעין שבה היזם מקבל זכויות לבניית דירות חדשות. בעלי הדירות הקיימות מקבלים שיפוץ הבניין, חיזוקו, וככל שניתן תוספת של ממ"ד (מרחב מוגן) ולפעמים גם תוספת שטחים נוספים ומרפסת לדירה הקיימת. בעלי הדירות לא משקיעים בעצמם את ההון הדרוש לבניה או השיפוץ. כל העלויות חלות על היזם בלבד.

תמ"א 38/1 - הידועה גם בשם "תמ"א חיזוק", היא שיפוץ בניין קיים ישן לצורך חיזוקו. בתמ"א 38/1 לא הורסים את הבניין, אלא מחזקים אותו כנגד רעידות אדמה וכנגד טילים. מבוצע חיזוק של יסודות הבניין, הוספת ממ"דים לכל דירה ומיגון המבנה ושיפוץ כללי של המבנה.

תמ"א 38/2 היא עסקת מכר של זכויות במקרקעין שבה היזם מקבל זכויות לבניית דירות חדשות, ובעלי הדירות הקיימות מקבלים דירות חדשות בבניין חדש. בעלי הדירות לא משקיעים בעצמם את ההון הדרוש לבניה או לשיפוץ. כל העלויות חלות על היזם בלבד.

תמ"א 38/2 - אשר נקראת גם "תמ"א הריסה", היא תהליך של הקמת מבנה חדש במקום הבניין הישן. במהלך תמ"א 38/2, הורסים את הבניין הקיים לגמריי ובונים במקומו בניין חדש מהיסוד, על פי תקנות התכנון והבנייה החדשים. ניתן לבצע תמ"א 38/2 גם רק עבור בניין בודד. לעומת זאת, הליך "פינוי בינוי", מתאפשר רק למספר גדול של בניינים ודירות.

קיים יתרון בתמ"א 38/2 כאשר בעצם מתוכנן ונבנה בניין חדש מהיסוד וניתן לתכנן ולעצב את המבנה ואת כל הפונקציות שלו מהשלב הראשון. אין צורך להתאים את התכנון והעיצוב לאילוצים העיצוביים והפונקציונליים הרבים של מבנה קיים, כפי שנדרש בתמ"א 38/1.

לתמ"א 38/2 חסרון והוא אורך הזמן ומורכבות הפרויקט, וגודל הדירות המתוכננות והמתקבלות בגמר הבניה. בתמ"א 38/1 קיימת בדרך כלל אפשרות של תוספת 25 מ"ר לשטח הברוטו של הדירה (כולל מרפסת). לעומת זאת בתמ"א 38/2 מחושב השטח לפי שטח הבניין המקורי.

לכן, לרוב יוצא שהדירות המתקבלות מהתכנון בגמר תהליך תמ"א 38/1 גדולות יותר מהדירות המתקבלות בגמר תהליך התכנון בתמ"א 38/2.

 

 

 

© All rights reserved | Tal Senior Architects 2018